EVENT RÚT 10 LẦN

Tin Tức | 2020-02-26 15:20:57.0

Even Victoria (Robin Hood) - Rút 10 lần

 

 

 

Khi người chơi rút đúng lần thứ 5 của x10 sẽ chắc chắn nhận được Victoria, giảm giá sẽ được giảm dần theo số lần rút, khi người chơi rút hết 10 lần sẽ không còn giảm giá.

 

Even Lancelot (Columbus) - Rút 10 lần

 

 

Khi người chơi rút đúng lần thứ 5 của x10 sẽ chắc chắn nhận được Lancelot giảm giá sẽ được giảm dần theo số lần rút, khi người chơi rút hết 10 lần sẽ không còn giảm giá.